Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Žuti cvijet okupio 15.000 posjetilaca

Upr­kos na­ja­va­ma me­te­o­ro­lo­ga da će obil­ne pa­da­vi­ne „po­ča­sti­ti” her­ceg­nov­sku ri­vu, ju­če se to ni­je de­si­lo, pa je tra­di­ci­o­nal­na „Fe­šta mi­mo­ze ri­be i vi­na”, kao pr­va puč­ka sve­ča­nost u okvi­ru Pra­zni­ka mi­mo­ze oku­pi­la oko 15 hi­lja­da po­sje­ti­la­ca. Go­sti i uče­sni­ci ma­ni­fe­sta­ci­je ima­li su pri­li­ku da uži­va­ju u de­fi­leu ma­žo­ret­ki i trom­bo­nje­ra, ko­ji su pred­vo­đe­ni Mje­snom mu­zi­kom Đe­no­vi­ći kre­nu­li iz Kum­bo­ra ka Ba­o­ši­ći­ma, gdje je i odr­ža­na cen­tral­na sve­ča­nost. Na 12 og­nji­šta pe­klo se 1.300 ki­lo­gra­ma ri­be, a na se­dam punk­to­va bes­plat­no se di­je­li­lo po 1.000 li­ta­ra vi­na i pi­va ko­je su obez­bi­je­di­le Plan­ta­že i pi­va­ra Tre­bje­sa. Ni mi­mo­za ni­je fa­li­lo, ta­ko da je 500 ki­lo­gra­ma žu­tog cvi­je­ta po­di­je­lje­no do­ma­ći­ma, ali i go­sti­ma ko­ji su na fe­štu pri­sti­gli iz Bo­ke, ve­ći­ne gra­do­va Cr­ne Go­re, ali i re­gi­o­na. Ži­ri ko­ji je ocje­nji­vao iz­gled va­tri od­lu­čio je da pr­vu na­gra­du do­di­je­li „Og­nji­štu”, dru­gu „Mi­mo­zi”, a tre­ću „Por­to Ba­o­ši­ći, ko­je su do­bi­li 150, 110 i 80 eura.Na cen­tral­nom pla­tou is­pred MZ Ba­o­ši­ći go­ste je za­ba­vlja­la gru­pa „Trio gu­šti”, a u pro­sto­ri­ja­ma Cr­ve­nog kr­sta, gdje su na ruč­ku do­če­ka­ne vi­so­ke zva­ni­ce, čla­no­vi di­plo­mat­skog ko­ra kao i pred­sjed­ni­ci op­šti­na iz Cr­ne Go­re i Re­pu­bli­ke Srp­ske, svi­ra­la je kla­pa „Sta­ri ka­pe­tan”. 
Vla­di­mir Mra­če­vić, sa­vjet­nik za in­ve­sti­ci­je gra­do­na­čel­ni­ka De­ja­na Man­di­ća, oci­je­nio je da je na­kon prek­si­noć­nog kon­cer­ta Dži­bo­ni­ja, ko­ji je oku­pio oko osam hi­lja­da po­sje­ti­la­ca, li­je­po vi­dje­ti gu­žvu i na pr­voj puč­koj sve­ča­no­sti Pra­zni­ka mi­mo­ze Por­to­no­vi.
– Do­šao sam ra­ni­je, da obi­đem va­tre i da vi­dim da li je sve sprem­no. Iako su na­ja­vi­li ki­šu, ona sre­ćom, ne pa­da, i na­da­mo se da će slič­no vri­je­me bi­ti i na­red­nih par sa­ti ka­ko bi svi po­sje­ti­o­ci sve­ča­no­sti mo­gli da uži­va­ju sa na­ma. Na 12 mje­sta se pr­ži ri­ba, a do­ma­ći­ce ko­je se bi­le za­du­že­ne za ovaj po­sao do­šle su na vri­je­me i sve je bes­pre­kor­no. Vi­no i po­vo se to­če na se­dam mje­sta i bes­plat­no se di­je­le bu­ke­ti mi­mo­ze. Osim No­vlja­na i nji­ho­vih dra­gih i uvi­jek do­bro­do­šlih go­sti­ju, fe­šta je oku­pi­la i go­to­vo sve pred­sjed­ni­ke cr­no­gor­skih op­šti­na kao i broj­ne pred­stav­ni­ke di­plo­mat­skog ko­ra. U In­sti­tu­tu nas ve­ča­ras oče­ku­je „Bal pod ma­ska­ma”, na ko­ji je na­ja­vlje­no uče­šće oko 400 kre­a­tiv­no ura­đe­nih ma­ski, ta­ko da ove go­di­ne Mi­mo­za po­či­nje i pro­ti­če u naj­ljep­šem svje­tlu – za­do­volj­no is­ti­če Mra­če­vić.
Pred­sjed­nik MZ Ba­o­ši­ći Ste­vo Cvjet­ko­vić ni­je krio za­do­volj­stvo što su se ove go­di­ne, baš kao i svih ra­ni­jih, Ba­o­ši­ća­ni po­ka­za­li kao vr­sni do­ma­ći­ni. On je na­ga­sio da su se ži­te­lji po­tru­di­li da, osim va­tre, mi­ri­snim cvi­je­tom mi­mo­ze ukra­se i ku­će i ka­pi­je.
Pred­sjed­ni­ca SO Da­ni­je­la Đu­ro­vić oci­je­ni­la je da je at­mos­fe­ra duž ri­vi­je­re i u Ba­o­ši­ći­ma pre­div­na.
– Onaj ko ni­je ov­dje da­nas, de­fi­ni­tiv­no je mno­go pro­pu­stio. Či­ni mi se da je ne sa­mo ci­je­li No­vi ov­dje, ne­go je do­šlo i pu­no lju­di sa stra­ne. At­mos­fe­ra je fan­ta­stič­na i pri­vi­li­ge­ja je bi­ti ov­dje da­nas – ka­za­la je Đu­ro­vi­će­va.K.Ma­to­vić

Brend gra­da 
Gra­do­na­čel­nik De­jan Man­dić ka­že da je u Ba­o­ši­ćima, na Pra­zni­k mi­mo­ze, uvi­jek sve li­je­po, po­seb­no ako su vre­men­ske pri­li­ke od­go­va­ra­ju­će.
– Ov­dje ne mo­že bi­ti gre­ške u or­ga­ni­za­ci­ji fe­šte, jer je ri­ječ o uigra­noj eki­pi ko­ja 45 go­di­na ra­di ovaj po­sao. Nji­hov plan mo­že da po­kva­ri sa­mo ki­ša, a na­da­mo se da ne­će pa­sti. Za ovo­go­di­šnju Fe­štu mi­mo­ze, ri­be i vi­na, mo­že se re­ći da­je ve­o­ma uspje­šna, vi­še smo se po­tru­di­li, u sa­rad­nji sa na­šim part­nerom kom­pa­ni­jom Azmont, da se mi­mo­za pro­mo­vi­še ra­ni­je i bo­lje, i to je mo­ra­lo da­ti do­bre re­zul­ta­te. Ta­ko da mo­gu slo­bod­no re­ći da će ne sa­mo ovaj dan bi­ti uspje­šni­ji i di­na­mič­ni­ji, ne­go i či­tav Fe­sti­val mi­mo­ze na­red­nih 30 da­na – po­ru­čio je Man­dić.
Uka­zu­ju­ći na zna­čaj Pra­zni­ka mi­mo­ze, Man­dić je na­gla­sio da on omo­gu­ća­va gra­du da do­brih mje­sec da­na to­kom zim­skih mje­se­ci ima kva­li­tet­nu i ra­zno­vr­snu tu­ri­stič­ku po­nu­du. On je na­ja­vio da će od na­red­ne go­di­ne Pra­znik mi­mo­ze bi­ti in­sti­tu­co­na­li­zo­van kroz za­kon­ski okvir jav­nog pred­u­ze­ća u ko­jem će uče­šće ima­ti i Op­šti­na i Azmont. Na taj na­čin će po­sta­ti brend ko­ji će se pro­mo­vi­sa­ti i na svjet­skom tr­ži­štu.

Ok­sa­na Slju­sa­ren­ko odu­še­vlje­na

Me­đu pred­stav­ni­ci­ma di­plo­mat­skog ko­ra za­te­kli smo i Ok­sa­nu Slju­sa­ren­ko, am­ba­sa­do­ra Ukra­ji­ne, ko­ja je re­dov­ni po­sje­ti­lac Pra­zni­ka mi­mo­ze. Ne skri­va­ju­ću odu­še­vlje­nje ma­ni­fe­sta­ci­jom, Slju­sa­ren­ko je na­gla­si­la i da se u nje­noj ze­mlji slič­na po­čast oda­je ovom cvi­je­tu.
– Vi ove go­di­ne pro­sla­vlja­te ju­bi­lej – 45 go­di­na tra­ja­nje Pra­zni­ka mi­mo­ze. Za me­ne je mi­mo­za uvi­jek, po­seb­no u mom dje­tinj­stvu bi­la sim­bol nje­žno­sti, osje­tlji­vo­sti i žen­stve­no­sti. Kod nas u Ukra­ji­ni za 8. mart mu­škar­ci že­na­ma po­kla­nja­ju mi­mo­zu. Vje­ru­je se da će že­ne ko­je do­bi­ju mi­mo­zu na po­čet­ku pro­lje­ća uvi­jek bi­ti mla­de i li­je­pe. Za me­ne Pra­znik mi­mo­ze u No­vom pred­sta­vlja pri­li­ku da po­pu­nim ba­te­ri­je po­zi­tiv­nom ener­gi­jom. Op­šti­na Her­ceg No­vi je od­li­čan do­ma­ćin i za­i­sta se po­tru­de da svi­ma bu­de do­bro i da se osje­ća­ju kao kod ku­će – ka­za­la je Slju­sa­ren­ko.

Za­do­volj­ne i do­ma­ći­ce i go­sti
Po­sje­ti­o­ce su iz­gle­dom i mi­ri­si­ma pli­je­ni­le va­tre oko ko­jih su vri­jed­ne do­ma­ći­ce pe­kle plo­do­ve mo­ra, a ni­je­su za­ne­ma­re­ni ni lju­bi­te­lji do­bre ka­plji­ce, jer, ka­ko se ka­že, ri­ba mo­ra da pli­va tri­put – u vo­di, ulju i vi­nu.
Oko vr­lo uku­sno de­ko­ri­sa­ne va­tre, ko­ja je no­si­la na­ziv „Tet­ka Ma­ri­ja” ra­di­lo se od ra­nih ju­tar­njih sa­ti.
– Od 6 sa­ti smo na no­ga­ma. Na po­te­zu ri­vi­je­re ima­mo šest va­tri i za­da­tak nam je da is­pr­ži­mo oko 100 ki­lo­gra­ma ri­be. Na­ši po­gle­di su upr­ti u ne­bo – na­da­mo se da ki­še ne bu­de, a tad će i po­sje­ta bi­ti do­bra. Ka­da se ne­što vo­li i ka­da je to još tra­di­ci­ja, on­da ni­šta ni­je te­ško – ka­že Mi­li­ca Ko­lu­vi­ja.
Oko va­tre „Mi­mo­za” već u 10 ča­so­va stvo­rio se ve­li­ki broj go­sti­ju za­in­te­re­so­va­nih da pro­ba­ju sla­sni za­lo­gaj plo­do­va mo­ra. Do­ma­ći­ca va­tre Ve­sna Fan­fa­ni is­ti­če da su ba­o­šić­ke že­ne vri­jed­ne do­ma­ći­ce ko­je vo­le da uslu­že go­ste i pr­že­nja ri­be im ne pa­da te­ško. Nje­ne ko­le­gi­ni­ce i ona po­tru­di­le su se da va­tra bu­de i naj­ljep­še de­ko­ri­sa­na.
Ba­nja­lu­ča­nin No­vak No­va­ko­vić ka­že da je pu­nih 30 go­di­na gost Her­ceg No­vog, ali da je pr­vi put na ovoj fe­šti i da je njo­me odu­še­vljen.
Mir­ja­na Pe­rić sti­gla je iz Be­o­gra­da i ka­že da po­sled­njih 15 go­di­na do­la­zi na Pra­znik mi­mo­ze i na fe­štu u Ba­o­ši­ći­ma te da su No­vlja­ni naj­bo­lji do­ma­ći­ni na svi­je­tu.
Do­ma­goj Žar­ko­vić je na fe­štu sti­gao iz Pod­go­ri­ce. Is­ti­če da je ona naj­va­žni­ji pro­gram Pra­zni­ka mi­mo­ze ko­ji ni­ka­da ne pro­pu­šta
– Kon­cert je bio fe­no­me­na­lan i bi­lo je pre­div­no vi­dje­ti to­li­ki broj lju­di ko­ji su do­šli da slu­ša­ju i vi­de vr­snog umjet­ni­ka ka­kav je Dži­bo­ni. I ov­dje u Ba­o­ši­ći­ma je od­lič­no. Ni­šta ne ne­do­sta­je, po­seb­no do­bre ener­gi­je – ka­že Žar­ko­vić.

Izvor: Dan
Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top