Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Španjola je tvrđava zdravlja

Na Špa­njo­li, jed­noj od naj­ljep­ših her­ceg­nov­skih utvr­da, ka­me­ni za­pis na arap­skom je­zi­ku po­sta­vljen još 1548. go­di­ne ka­zi­vao je da je ovu tvr­đa­vu po sul­ta­no­voj na­red­bi po­di­gao Su­lej­man, sin ve­li­kog emi­ra Se­li­ma­na Ha­na. Pje­sni­ci ko­je put ovu­da na­ne­se za­no­sno bi klik­nu­li „Kra­sna ti si div­na zgra­do”. Ka­me­ni za­pis je uklo­njen ali ima još onih ko­ji ne vje­ru­ju sa­mo u bo­žan­sku lje­po­tu Špa­njo­le već i u nje­no bla­go­tvor­no dej­stvo ka­da je zdra­vlje u pi­ta­nju. Upra­vo to go­vo­ri pri­mjer far­ma­ce­u­ta Zo­ri­ce Doj­či­no­vić.

 Ona sma­tra da tvr­đa­va ni­je u stra­te­škom smi­slu slu­čaj­no iz­gra­đe­na baš na uz­vi­še­nju Ba­jer, jer ne­ki isto­rij­ski iz­vo­ri ka­zu­ju da je ukr­šta­nje vje­tro­va na ovom uz­vi­še­nju i pod­no Špa­njo­le, bla­go­tvor­no uti­ca­lo na pluć­ne bo­le­sni­ke. Doj­či­no­vi­će­va je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na do­šla sa po­ro­di­com iz Sr­bi­je u Her­ceg No­vi, jer joj je kao hro­nič­nom ast­ma­ti­ča­ru pre­po­ru­če­na pro­mje­na kli­me.
– Sa su­pru­gom, i si­nom ži­vje­la sam u Pri­bo­ju na Li­mu. To je grad u ko­tli­ni sa pu­no vla­ge i kao hro­nič­nom ast­ma­ti­ča­ru bi­lo mi je ja­ko te­ško. Zbog si­no­vlje­vih stu­di­ja raz­mi­šlja­li smo o pre­se­lje­nju u Be­o­grad ili No­vi Sad. Na na­go­vor uja­ka Raj­ka Za­ru­bi­ce, ta­da­šnjeg di­rek­to­ra Do­ma zdra­vlja u Her­ceg No­vom, do­šli smo ov­dje. Pre­ko gra­đe­vin­skog pred­u­zi­ma­ča ko­jeg smo an­ga­žo­va­li sa­zna­li smo da upra­vo ovaj pre­dio oko Špa­njo­le zbog ukr­šta­nja pla­nin­skog i me­di­te­ran­skog va­zdu­ha ima par ste­pe­ni ni­žu tem­pe­ra­tu­ru. Ob­ja­snio nam je da ta tzv. ru­ža vje­tro­va baš ov­dje na Špa­njo­li bla­go­tvor­no dje­lu­je na di­saj­ne pu­te­ve. Ta­ko­đe, ka­zao nam je da su se ne­ka­da, po ne­kim spi­si­ma ko­je je on na­šao, na Špa­njo­li li­je­če­ni oni ko­ji su bo­lo­va­li od tu­ber­ku­lo­ze. Re­kao nam je da ov­dje ne­ma pod­zem­nih vo­da – pri­ča Zo­ri­ca Doj­čin­ović i na­gla­ša­va da se ubr­zo uvje­ri­la u tač­nost ovih in­fo­r­ma­ci­ja. 
– Dok smo gra­di­li ku­ću na pla­cu kraj Špa­njo­le, ži­vje­li smo u gra­du u iz­najm­lje­noj gar­so­nje­ri. U to vri­je­me ima­la sam ka­rak­te­ri­stič­ne ast­ma­tič­ne na­pa­de, pa me je su­prug če­sto auto­mo­bi­lom do­vo­dio na plac i od­mah mi je na­kon sat vre­me­na bi­lo lak­še. Ka­da je ku­ća iz­gra­đe­na i ka­da smo se use­li­li, ast­ma ni­je ne­sta­la ali je dr­žim pod kon­tro­lom – is­ti­če Doj­či­no­vi­će­va i do­da­je da je kao far­ma­ce­ut svje­sna da za ovu bo­lest ne­ma li­je­ka, ali da se mo­že dr­ža­ti pod kon­tro­lom, po­seb­no ako se na­đe od­go­va­ra­ja­ća mi­kro­kli­ma u gra­du u ko­jem ži­vi­te.
Ob­ja­šnja­va da se ukr­šta­nje va­zdu­ha već osje­ti ka­da se pe­nje od Jok­meg­da­na do Špa­njo­le. Ka­že da su mje­šta­ni ob­ja­šnja­va­li da su po­mor­ci ko­ji su gra­di­li ku­će u pri­o­ba­lju, oba­ve­zno ku­po­va­li pla­ce­ve i na Špa­njo­li uz iz­go­vor „od­la­ska na zdra­vi­nu".
Po­ru­ču­je da ima div­nih pla­ce­va kraj Špa­njo­le, na ko­ji­ma bi ne­ki za­in­te­re­so­va­ni in­ve­sti­tor mo­gao i na­pra­vi­ti kli­ni­ku za li­je­če­nje bo­le­sti di­saj­nih pu­te­va, ali uz opa­sku da se i sa­moj tvr­đa­vi mo­ra po­sve­ti­ri du­žna pa­žnja, jer je jed­na od naj­za­pu­šte­ni­jih, a naj­ljep­ših.K.Ma­to­vić

Gra­di­li Tur­ci, do­gra­di­li Špan­ci.
Pod­sje­ća­mo da je tvrd­nja da su ovo sred­nje­vje­kov­no zda­nje na uz­vi­si­ni Ba­jer for­mi­ra­li Špan­ci 1538. go­di­ne ma­lo vje­ro­vat­na s ob­zi­rom na ar­hi­tek­tu­ru i za­ko­ni­to­sti stva­ra­nja grad­skih na­se­lja, ko­ji upu­ću­ju na tur­ski pe­ri­od vla­da­vi­ne, a na­ro­či­to s ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da su Špan­ci dr­ža­li u ru­ka­ma Her­ceg No­vi sve­ga 10 mje­se­ci. Ve­ći­na isto­ri­ča­ra je sa­gla­sna u to­me da su Tur­ci za­po­če­li grad­nju tvr­đa­ve, ko­ju su di­je­lom za­vr­ši­li Špan­ci ka­da su nji­ho­ve sna­ge udru­že­ne sa Pap­skom dr­ža­vom i Ve­ne­ci­jom, a pred­vo­đe­ne ad­mi­ra­lom An­dre­jom Do­ri­jem, osvo­ji­le grad i vla­da­li nji­me. Na­kon po­vrat­ka u tur­ske ru­ke 1539. go­di­ne, dio tvr­đa­ve bi­va sru­šen, a iz­gled ka­kav ima da­nas for­mi­ran je 1548. go­di­ne. 

Mi­kro­kli­ma ubla­ža­va bron­hi­tis.
Doj­či­no­vi­će­va kao pri­mjer na­vo­di i si­na svo­jih pri­ja­te­lja ko­ji je ov­dje, na Špa­njo­li za­li­je­čio op­struk­tiv­ni bron­hi­tis.
– Pri­ja­te­lji ko­ji su do­šli iz BiH ži­vje­li su na To­ploj. Nji­hov sin, ko­ji je imao op­struk­tiv­ni bron­hi­tis, imao je ve­li­kih te­go­ba dok ni­su do­šli da ži­ve kraj Špa­njo­le. Da­nas ovo di­je­te ne­ma ta­ko ve­li­kih pro­ble­ma kao ra­ni­je – is­ti­če Doj­či­no­vi­će­va.


Izvor: DanBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top