Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Španjolu u zakup nude ambasadama

Na­čel­nik Se­kre­ta­ri­ja­ta za dru­štve­ne dje­lat­no­sti op­šti­ne Her­ceg No­vi Vla­i­mir Žut­ko­vić ne­dav­no je do­bio do­ku­ment ko­ji ne­dvo­smi­sle­no uka­zu­je da je tvr­đa­va Špa­njo­la od 2002. go­di­ne vla­sni­štvo Op­šti­ne a ne Mi­ni­star­stva od­bra­ne ka­ko se to do­sad tvr­di­lo. Za Žut­ko­vi­ća ovo je pr­vi od mno­gih ko­ra­ka ko­ji će bi­ti pred­u­ze­ti na re­vi­ta­li­za­ci­ji i va­lo­ri­za­ci­ji utvr­de ko­ja lje­po­tom i isto­rij­skom po­tkom do­mi­ni­ra gra­dom. Žut­ko­vić na­gla­ša­va da se u ovom tre­nut­ku ne mo­že ulo­ži­ti no­vac ko­ji je po­tre­ban za su­štin­sku va­lo­ri­za­ci­ju Špa­njo­le, ali da ni­su po­treb­na ve­li­ka sred­stva da se ona pri­je sve­ga za­šti­ti od pro­pa­da­nja.

 Pr­vi ko­rak, ka­ko tvr­di Žut­ko­vić, bi­će za­tva­ra­nje pu­ta ko­ji je pro­bi­jen kroz dvo­ri­šte ove srednjovjekovne utvr­de, a ko­jim cir­ku­li­šu auto­mo­bi­li. Sle­de­ći će se od­no­si­ti na otva­ra­nje i obez­bje­đi­va­nje ju­žnog ula­za u tvr­đa­vu, a po­tom i nje­nog de­talj­nog či­šće­nja od ko­ro­va ko­ji je du­bo­ko za­šao u nje­ne zi­di­ne. Za taj dio po­sla bi­će an­ga­žo­van Bi­o­teh­nič­ki fa­kul­tet. Na ova­kav na­čin, tvr­di Žut­ko­vić, Špa­njo­la će se ma­kar u star­tu uči­ni­ti bez­bjed­nom za po­sje­ti­o­ce.
– Na­kon po­me­nu­tih ra­do­va usli­je­di­će i tre­ći ko­rak ko­ji će se odnositi na vra­ća­nje pre­đa­šnjeg iz­gle­da Špa­njo­le. Svo ra­sti­nje oko nje bi­će uklo­nje­no ka­ko bi se ona mo­gla vi­dje­ti s mo­ra, tj. ula­ska u za­liv – po­ru­čio je Žut­ko­vić.
Naj­va­žni­ji ko­rak po nje­mu ipak pred­sta­vlja pro­je­kat re­vi­ta­li­za­ci­je i va­lo­ri­za­ci­je za ko­ji je već for­mi­ra­na ko­mi­si­ja u či­jem se sa­sta­vu osim nje­ga na­la­ze arh. Slo­bo­dan Po­po­vić, is­pred Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj gra­da, arh. Bo­ris Ili­ja­nić, Ivi­ca Zi­dar, pred­sjed­nik IO Her­ceg fe­sta i pred­stav­nik Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re. 
– Ko­mi­si­ja će ras­pi­sa­ti kon­kurs za idej­no rje­še­nje re­sta­u­ra­ci­je Špa­njo­le, na­kon če­ga će bi­ti iza­bran naj­bo­lji pro­je­kat i isti bi­ti po­nu­đen in­ve­sti­to­ri­ma. S ob­zi­rom na to da mi do sa­da ne­ma­mo baš naj­bo­lje is­ku­stvo sa za­kup­ci­ma te da smo oče­ki­va­li ve­ća ula­ga­nja od pru­že­nih, po ovom pi­ta­nju stu­pu­će­mo u kon­takt sa am­ba­sa­da­ma, jer na Špa­njo­li ni­su bi­li sa­mo Špan­ci, već i Tur­ci, Austro­u­ga­ri, Fran­cu­zi itd. Ta­mo ima pet do šest obje­ka­ta i otva­ra se mo­guć­nost da sva­ka am­ba­sa­da do­bi­je od­re­đe­ni obje­kat u ko­ji će ulo­ži­ti sred­stva i ko­ji će pred­sta­vi­ti nji­ho­vu ze­mlju. Zbog če­ga ne bi na pri­mjer is­pred jed­nog od obje­ka­ta tu­ri­ste sa­če­kao čo­vjek u tur­skoj no­šnji, a u objek­tu tu­ri­ste upo­znao sa nji­ho­vim eks­po­na­ti­ma i di­je­lom isto­ri­je ko­ji ih ve­zu­je za Špa­njo­lu. Tu­ri­sta on­da mo­že pre­ći uli­cu jer je Špa­njo­la i bi­la kon­ci­pi­ra­na kao grad, pa obi­ći na sli­čan na­čin fran­cu­sku ili špan­sku ku­ću. Špa­njo­li tre­ba vra­ti­ti ide­ju gra­da, jer ona to i bi­la, čak mo­že­mo vra­ti­ti i ne­ku vr­stu pi­ja­ce i su­ve­nir­ni­ce – na­vo­di Žut­ko­vić.

Mi­nibu­se­vi za tu­ri­stič­ki obi­la­zak tvr­đa­va.
Žut­ko­vić je iz­ra­zio oče­ki­va­nje da će po pi­ta­nju uve­zi­va­nja Špa­njo­le sa Kan­li ku­lom i tvr­đa­vom For­te ma­re, kao oni­ma ko­ji­ma ta­ko­đe ga­zdu­je Op­šti­na, u smi­slu tu­ri­stič­kih obi­la­za­ka, ima­ti ti­je­snu sa­rad­nju sa Tu­ri­stič­kom or­ga­ni­za­ci­jom gra­da. Is­ti­če da iz­go­vor pre­u­skog pu­ta ko­ji vo­di do utvr­de i na ko­jem se ne mo­gu mi­mo­i­ći dva auto­mo­bi­la, ni­je ni­šta dru­go do iz­go­vor.
– Rje­še­nje vi­dim u do­broj mar­ka­ci­ji i mi­nibu­se­vi­ma ko­ji bi u od­re­đe­no vri­je­me tu­ri­ste vo­di­le u obi­la­zak. Ta­da bi se sa­o­bra­ćaj za­su­ta­vljao na pet mi­nu­ta ko­li­ko je po­treb­no mi­ni- bu­su da od­ve­ze i vra­ti tu­ri­ste na od­re­di­šte. In­si­sti­ram na to­me da tu­ri­sta ko­ji pla­ti kar­tu za obi­la­zak jed­ne od tvr­đa­va, ima mo­gu­ćost da obi­đe sve tri for­ti­fi­ka­ci­je i u nji­ma do­bi­je sve po­drob­ne im­for­ma­ci­je – po­ja­šnja­va Žut­ko­vić.

Izvor: DanBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top